Conditions of Sale

 1. The auction is voluntary and lots are sold on behalf of the vendor to the highest bidder. The prices indicated against each lot are starting prices and not minimum prices. It must, however, be pointed out that the starting prices should reflect a low commercial value.

 2. All bids must be submitted in Euro to which is added 25% commission incl. Swedish VAT. Lots not picked up, are shipped on buyers risk. Postage, transport, insurance, bankcharges or charges on creditcard payments will be added. Exception: Only 20% commission for
  1. Export to countries outside of EU.
  2. V.A.T. registered dealers inside of EU, but outside of Sweden, who forward their V.A.T. registration number in good time before the auction.
  Lots marked with a dot after the lot numbers are subject to import V.A.T. 12% will be added to the hammer price, except for a and b above. Invoicing instructions must be received before or during the auction. Invoices can not be changed afterwards.
  The bids are increased as follows:
  • 0-200 Euro, step of 10 Euro
  • 200-500 Euro, step of 20 Euro
  • 500-1.000 Euro, step of 50 Euro
  • 1.000-3.000 Euro, step of 100 Euro
  • 3.000-5.000 Euro, step of 200 Euro
  • 5.000-10.000 Euro, step of 500 Euro
  • 10.000-30.000 Euro, step of 1.000 Euro
  • 30.000-100.000 Euro, step of 2.000 Euro
  • 100.000- Euro, step of 5.000
  Bids not corresponding with these steps might be reduced.

 3. Bids submitted are binding, and cancellation is only acceptable if received simultaneously with the bid. If bids are given on behalf of others, then the bidder is himself responsible for the fulfilment of the conditions of sale. The bidder is responsible for faulty mail bids and the same applies in misunderstandings in bids submitted by telephone, fax or through internet live-bidding. The bidder is personally responsible for any and all his purchases in the auction.

 4. Mail bids are dealt with conscientiousness, but without further responsibility to the auctioneer. The auctioneer reserves the right to regroup, split up or withdraw lots and can in case of misunderstandings or disagreements annul the bids and restart the bidding. The auctioneer can also withhold the assignment to undesirable persons or refuse them admittance to the auction-room without explanation. In case of two equal mail bids for the same object, this will be sold to the bidder whose bid was the first received. The mail bidder can write alternative bids and/or indicate a total maximum purchase limit.

 5. Payment is made in advance based on an advance invoice. The ownership of the objects remain with the vendor until the full invoice amount has been paid. If payment is not received 8 days from the invoice date, 2% interest per month is charged together with a fee of Euro 10,-. To this may be added additional documented expences. Has payment not been received 30 days after the invoice date or has the buyer refused to pay, then the objects in question can, without further notification, be reauctioned at the expense of the buyer.

 6. Lots are conscientiously described but faults may occur. Claims must be made at the latest 10 days after receipt of the lot and full payment has been made with reference to the invoice number. If a claim is accepted, the full hammer price + commission and eventual V.A.T. is refunded. Interest compensation can not be made.

 7. Request for extension must be made immediately and within 8 days from receipt. Certifier must be approved by the auctioneer. In case of a claim the auctioneer may demand a certificate from a well-known expert. Objects with certificates may, if the auctioneer regards it as justified, and if the original certifier is approved by the auctioneer, only be returned if two other well-known experts have certified a different opinion. Stamps with visible defects on photo (such as cuts, perforation, centering, cancellations etc.) can not be claimed. Returned objects must be in the same condition as when received. Lots of more than three stamps can not be claimed if one of the stamps has a minor defect. Large lots may contain both mint and used material. Collections and mixed lots are sold as is. A difference of approx. 10-20% must be accepted by the buyer.

 8. Submission of verbal or mail bids means that the bidder has accepted above conditions.

 9. Swedish law is applicable.
Catalogue numbers next to the object number is based on FACIT for the Nordic countries and MICHEL for the rest of the world, if nothing else is stated.

Maximum Service

Take advantage of our "maximum service"
Many of our mail bidders sometimes miss out on every item they wanted because of higher bids from others. Avoid this by bidding on many items but limit your total purchase to an amount of your choice (see bid form "my total purchase must not exceed:…excl. commission"). You can for example bid for a sum of € 10 000 but limit your total purchase to € 1000 or any amount you wish. You can also bid on two or several items and add "or" in between. We will then make sure that you get only one of these items. Further according to your instructions we can for example also raise your bid on one item if it turns out that you got another item less expensive than your highest bid. If you want more information don't hesitate to contact us.

Försäljningsvillkor

 1. Auktionen är frivillig och sker för inlämnares räkning. Objekt tillfaller den köpare som avgivit högsta bud. Angivna utropspriser är ej minimipriser men är satta så att de skall avspegla ett mycket lågt beräknat handelspris.
 2. Alla bud skall ges i Euro. Köparen skall till auktionären betala en provision på 25% på auktionspriset. Om objektet inte hämtas, sker leverans på köparens risk. Porto, transportförsäkring och bankavgifter/kreditkortsavgift tillkommer. Köparprovision 20% gäller endast i följande fall:
  1. Vid export till länder utanför EU.
  2. Vid försäljning till momsregistrerade handlare inom EU, men utanför Sverige, som uppger momsregistreringsnummer i god tid före auktionen.
  För objekt markerade med en prick bakom objektnumret tillkommer 12% importmoms på klubbslagspriset, dock med undantag för a och b ovan. Instruktioner om faktureringen skall ske före eller under auktionen. Fakturor kan inte ändras efteråt.
  Vid auktionen tillämpas följande fasta höjningar av buden:
  • 0-200 Euro, i steg med 10 Euro
  • 200-500 Euro, i steg med 20 Euro
  • 500-1.000 Euro, i steg med 50 Euro
  • 1.000-3.000 Euro, i steg med 100 Euro
  • 3.000-5.000 Euro, i steg med 200 Euro
  • 5.000-10.000 Euro, i steg med 500 Euro
  • 10.000-30.000 Euro, i steg med 1.000 Euro
  • 30.000-100.000 Euro, i steg med 2.000 Euro
  • 100.000- Euro, i steg med 5.000
  Bud som inte följer dessa kan korrigeras nedåt.
 3. Avgivet bud är bindande och budgivaren är personligt ansvarig för samtliga av honom gjorda inrop. Annullering av bud kan ej ske, såvida den inte är oss tillhanda senast samtidigt med buden. Vid bud för annans räkning ansvarar budgivaren för att försäljningsvillkoren uppfylles, som vore det eget bud. Budgivaren är också ansvarig för av honom gjorda fel i auktionsuppdraget. Likaså vid obekräftade telefon- och faxbud svarar budgivaren för ev. fel och missuppfattningar.
 4. Auktionsuppdrag behandlas så omsorgsfullt som möjligt, dock utan några andra åtaganden från auktionärens sida. Auktionären äger rätt att ej godtaga bud, samt att dra tillbaka, omgruppera eller dela objekt. Auktionären har också rätt att avvisa personer från auktionen och avböja bud utan att ange skäl härför. Han förbehåller sig rätten att vid missförstånd eller meningsskiljaktigheter utlysa ny budgivning. Vid två eller flera lika bud på samma objekt från uppdragsgivare, tillfaller objektet den som först inkommit med bud. Vid auktionsuppdrag kan reservobjekt medtagas, eller också kan den totala köpesumman begränsas till visst belopp.
 5. Betalning sker kontant eller mot förskottsfaktura. Objekten förblir säljarens egendom tills full likvid erlagts. Likvid skall erläggas inom 8 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning debiteras ränta med 2% per påbörjad månad, räknat på fakturabeloppet, samt kravavgift med Euro 10:-. Dessutom kan ytterligare kravkostnader tillkomma. Har likvid ej inkommit 30 dagar efter fakturadatum eller om köparen vägrar betala, kan objekten utan ytterligare meddelande säljas på köparens bekostnad.
 6. Objekten är omsorgsfullt beskrivna, dock kan smärre fel förekomma. Ev. reklamation måste göras senast 10 dagar efter det att objektet levererats. Vid all korrespondens bör fakturanummer anges. Vid godkänd reklamation återfår köparen auktionspris plus provision och eventuell moms. Räntegottgörelse kan ej påräknas.
 7. Begäran om förlängd reklamationstid för att köparen önskar sända objekt för expertundersökning, måste ske omgående och inom 8 dagar efter mottagandet av objektet. Experten måste godkännas av auktionären. Auktionären kan vid reklamation kräva intyg från en opartisk, välkänd expert. Objekt med äkthetsintyg kan, om auktionären så anser befogat, och om det ursprungliga intyget är utfärdat av en godkänd expert, endast returneras om minst två opartiska och välkända experter har en avvikande mening. Defekter synliga på foto (klippning, tandning, centrering, stämpling etc.) kan inte ligga till grund för reklamation. Reklamation kan ej heller ske om objekt eller märke förändrats genom någon slags behandling. Objekt innehållande fler än 3 märken kan inte returneras på grund av smärre defekter på enstaka märke. Stora objekt kan innehålla både stämplade och ostämplade märken. Samlingar, partier, massvara, kilovara etc., säljes i befintligt skick och kan inte returneras. En differens på 10-20% måste kunna accepteras av köparen.
 8. Avgivande av muntligt bud eller auktionsuppdrag innebär godkännande av ovanstående villkor.
 9. Svensk lag gäller.

Katalognummer och -värden är hämtade ur FACIT för Norden samt MICHEL för alla andra länder och områden, om inget annat anges.

Maxpris Service

Utnyttja vår "maxpris service"
Många av våra skriftliga budgivare går ibland miste om samtliga objekt p.g.a. högre bud. Undvik detta genom att bjuda på ett mycket större antal objekt men begränsa den totala köpesumman till önskat belopp (se auktionsuppdrag "den sammanlagda köpesumman får ej överstiga:…excl. commission"). Ni kan t.ex. lämna bud för € 10 000 men sedan begränsa Er sammanlagda inköpssumma till € 1000 eller vilket annat belopp som helst. Ni kan också bjuda på två eller flera objekt och lägga till "eller". Vi ser då till att Ni endast får ett av dessa objekt. Vidare kan vi enligt Era instruktioner exempelvis öka budet på ett visst objekt om det visar sig att Ni får ett annat billigare än Ert högsta bud. Om Ni vill ha mer information så tveka inte att kontakta oss.